Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2017

5346 59e7 500

antipahtico:

Winter in Flanders ~ Valerius De Saedeleer 1931

December 22 2017

1372 e492 500
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
0003 0029 500
Reposted fromnyaako nyaako viahavingdreams havingdreams
7954 0bbe 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viatoffifee toffifee
6142 ff23 500
Reposted from777727772 777727772 viahavingdreams havingdreams
2091 b195 500
Reposted fromposzum poszum viaGunToRun GunToRun

December 20 2017

9147 20dc 500
Reposted fromepicenegod epicenegod viairmelin irmelin
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"

November 24 2017

1367 21e8
Reposted fromSzczurek Szczurek viamiktoria miktoria
4312 2a26
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee

November 22 2017

6547 be36
Reposted fromvanille vanille viaGunToRun GunToRun

Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.

— Magdalena Witkiewicz (Zamek z piasku)
Reposted bybellabellaanotherwaytodielisiazupa
6542 1620 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viainsanedreamer insanedreamer
6055 45e6 500
Reposted fromlubje lubje viainsanedreamer insanedreamer

November 19 2017

Całe życie musimy udawać, aby żyć. Nie ma chwili, żebyśmy nie udawali. I nawet sami przed sobą udajemy. W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viadobby dobby

November 18 2017

5491 b318
Reposted frombutterbeer butterbeer viaQueress Queress

November 17 2017

co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl